Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov HC Nové Zámky
Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

Majiteľ a správca údajov
HC Nové Zámky s.r.o. – Svetlá 8, 811 02 Bratislava

Kontaktný e-mail majiteľa: valasek.imre@gmail.com

Typy zhromaždených údajov
Medzi typy osobných údajov, ktoré táto aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: Cookies; Údaje o použití.

Cookies

Ak na našej stránke zanecháte komentár, môžete sa rozhodnúť uložiť svoje meno, e-mailovú adresu a webovú stránku do súborov cookie. Sú tu pre vaše pohodlie, takže nemusíte znova vyplňovať svoje údaje, keď zanecháte ďalší komentár. Tieto súbory cookie budú trvať jeden rok.

Ak navštívite našu prihlasovaciu stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač súbory cookie prijíma. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zatvorení prehľadávača sa zahodí.

Keď sa prihlásite, nastavíme tiež niekoľko súborov cookie na uloženie vašich prihlasovacích informácií a možností zobrazenia obrazovky. Súbory cookie na prihlásenie trvajú dva dni a súbory cookie na obrazovke trvajú jeden rok. Ak vyberiete možnosť Zapamätať si, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie súbory cookie budú odstránené.

Ak upravíte alebo publikujete článok, do vášho prehliadača sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID príspevku článku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.

Úplné informácie o každom type zozbieraných osobných údajov sú uvedené v oddieloch týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetľujúcich textoch zobrazených pred zberom údajov.
Osobné údaje môže užívateľ voľne poskytovať alebo, v prípade údajov o používaní, automaticky zbierať pri používaní tejto aplikácie.
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť tejto aplikácii poskytovať jej služby. V prípadoch, keď táto Aplikácia konkrétne uvádza, že niektoré Údaje nie sú povinné, Užívatelia môžu tieto údaje nekomunikovať bez toho, aby to malo dopad na dostupnosť alebo fungovanie Služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka.
Akékoľvek použitie cookies – alebo iných sledovacích nástrojov – touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto aplikáciou slúži na účel poskytnutia služby vyžadovanej používateľom okrem akýchkoľvek iných účelov opísaných v tomto dokumente. a v Zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany poskytnúť tieto údaje vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania údajov
Metódy spracovania
Majiteľ prijíma príslušné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa prísne vzťahujú na uvedené účely. V niektorých prípadoch môžu byť údaje okrem vlastníka prístupné aj určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sa zaoberajú prevádzkou tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne, správa systému) alebo externým stranám (ako sú tretie strany – Poskytovatelia technických služieb pre strany, poštoví operátori, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry) menovaní, ak je to potrebné, vlastníkom ako spracovatelia údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek požiadaný vlastníkom.

Právny základ spracovania
Majiteľ môže spracovať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak platí jedno z nasledujúceho:

Používatelia dali súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť vlastníkovi povolené spracovávať osobné údaje dovtedy, kým užívateľ proti takémuto spracovaniu nebude mať námietky („opt-out“) bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo na akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. To neplatí, ak sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú európske právne predpisy o ochrane údajov;
poskytnutie údajov je nevyhnutné na splnenie dohody s používateľom a / alebo na všetky jeho predzmluvné záväzky;
spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej majiteľ podlieha;
spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi;
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana.
Vlastník v každom prípade pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracovanie, a najmä to, či poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

miesto
Dáta sa spracúvajú v kanceláriách vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania.

V závislosti od miesta používateľa môže prenos údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, ako je ich krajina. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracovania takýchto prenesených údajov, používatelia môžu skontrolovať časť obsahujúcu podrobnosti o spracovaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo oboznámiť sa s právnym základom prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo s akoukoľvek medzinárodnou organizáciou riadenou medzinárodným verejným právom alebo zriadenou dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, a o prijatých bezpečnostných opatreniach. zo strany vlastníka na zabezpečenie svojich údajov.

Ak dôjde k takémuto prenosu, používatelia môžu zistiť viac kontrolou príslušných častí tohto dokumentu alebo sa opýtať vlastníka pomocou informácií uvedených v kontaktnej časti.

Retenčný čas
Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje účel, pre ktorý boli zhromaždené.

Z tohto dôvodu:

Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi vlastníkom a používateľom sú povinné

analytika
Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webový prenos a môžu byť použité na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zhromažďované údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies; Údaje o použití.

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť sa. Účastník štítu ochrany osobných údajov.

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami
Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie.
Interakcia a informácie získané prostredníctvom tejto aplikácie vždy podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť.
Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o premávke pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ich používatelia nepoužívajú.
Odporúča sa odhlásiť sa z príslušných služieb, aby sa zabezpečilo, že spracované údaje v tejto aplikácii sa nepripojia späť k profilu používateľa.

Tlačidlo a spoločenské widgety typu Facebook (Facebook, Inc.)
Tlačidlo Facebook Like a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanou spoločnosťou Facebook, Inc.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies; Údaje o použití.

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu ochrany osobných údajov.

Práva používateľov
Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa svojich údajov spracovávaných vlastníkom.

Používatelia majú najmä právo vykonávať tieto činnosti:

Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov.
Námietky proti spracovaniu ich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na inom právnom základe ako na základe súhlasu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti nižšie.
Prístup k ich údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či údaje spracováva vlastník, získať informácie o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
Overte a hľadajte opravu. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
Obmedzte spracovanie svojich údajov. Používatelia majú právo za určitých okolností obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade nebude vlastník spracovávať svoje údaje na žiadne iné účely ako na ich uloženie.
Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú právo za určitých okolností získať výmaz svojich údajov od vlastníka.
Prijať ich údaje a nechať ich preniesť na iného kontrolóra. Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a, ak je to technicky uskutočniteľné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť na iný kontrolér. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase používateľa, na zmluve, ktorej je užívateľ súčasťou alebo na základe svojich predzmluvných záväzkov.
Podajte sťažnosť. Používatelia majú právo obrátiť sa na príslušný orgán na ochranu údajov.
Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu
Ak sa osobné údaje spracúvajú pre verejný záujem, pri výkone úradného orgánu vlastníka alebo na účely legitímnych záujmov, ktoré vlastník sleduje, môžu používatelia namietať proti takémuto spracovaniu poskytnutím dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou zdôvodnite námietku.

Používatelia musia vedieť, že ak sa však ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať, a to bez udania dôvodu. Ak sa chcete dozvedieť, či vlastník spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, používatelia sa môžu obrátiť na príslušné oddiely tohto dokumentu.

Ako tieto práva vykonávať
Akékoľvek žiadosti o uplatnenie práv používateľa môžu byť smerované na vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a majiteľ ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Dodatočné informácie o zbere a spracovaní údajov
Žaloba
Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho použitia tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb.
Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od vlastníka sa môže požadovať zverejnenie osobných údajov na žiadosť orgánov verejnej moci.

Dodatočné informácie o osobných údajoch používateľa
Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto aplikácia poskytnúť používateľovi na požiadanie ďalšie a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

Systémové denníky a údržba
Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov je možné kedykoľvek požadovať od majiteľa. Prečítajte si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa vybavujú žiadosti „Nesledovať“
Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, dodržiava požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tak, že na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie upozorní svojich používateľov a / alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zaslanie oznámenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií k dispozícii majiteľovi. Dôrazne sa odporúča túto stránku často kontrolovať podľa dátumu poslednej úpravy uvedenej v dolnej časti.

V prípade, že zmeny ovplyvnia spracovateľské činnosti vykonávané na základe súhlasu používateľa, vlastník zhromaždí nový užívateľský súhlas, ak je to potrebné.

#77

Samuel Hain

 

Post: Obranca

Vek: 29

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Hokejka: P